Περιγραφή

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου πνευματικού προϊόντος (Ο1), οι συνεργάτες του Προγράμματος θα σχεδιάσουν, θα υλοποιήσουν και θα παραδόσουν τη δομημένη εφαρμογή ALEAS, δηλαδή το τεχνολογικό προϊόν του έργου.

Στόχοι

Το τρίτο πνευματικό προϊόν (Ο3) αποσκοπεί:

  1. Στο σχεδιασμό της εφαρμογής ALEAS με βάση το μοντέλο που παραδόθηκε στις προηγούμενες φάσεις του έργου
  2. Στην εφαρμογή των μηχανισμών που βασίζονται στις αρχές της προσαρμοστικής μάθησης
  3. Στην αναβάθμιση της εφαρμογής, καθιστώντας τη διαθέσιμη στο λειτουργικό σύστημα Android
  4. Στην υλοποίηση μεθόδων Αναλυτικής Εκπαιδευτικών Δεδομένων (Learning Analytics)
  5. Στη σύνδεση της εφαρμογής με το διδακτικό υλικό των μαθημάτων που αναπτύχθηκε στο δεύτερο Πνευματικό Προϊόν
  6. Στον έλεγχο εγκυρότητας της εφαρμογής ALEAS.

Το λογισμικό θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί με σκοπό την αξιοποίηση του υλικού που αναπτύχθηκε στο δεύτερο Πνευματικό Προϊόν. Αυτό το Πνευματικό Προϊόν θα αναπτυχθεί παράλληλα με το προηγούμενο, με χρονική διαφορά δύο μηνών, δηλαδή τον χρόνο που απαιτείται για τον καθορισμό του μεθοδολογικού πλαισίου.

Συγκεκριμένα, οι συνεργάτες θα εργαστούν για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα είναι διαθέσιμή για κοινά tablet και έξυπνα κινητά τηλέφωνα, επιτρέποντας στους χρήστες να τη χρησιμοποιούν για τη μελέτη τους αυτόνομα και παντού.

Το παραδοτέο θα έχει τη μορφή μιας εφαρμογής Android, η οποία μπορεί να κατέβει δωρεάν από το Google Store.

Κάθε αλληλεπίδραση του χρήστη με το λογισμικό περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  1. Δεδομένα που λαμβάνονται από τον εκπαιδευόμενο, τα αιτήματα για δεδομένα από το σύστημα προς τον εκπαιδευόμενο, μέσω μιας εικόνας, ενός βίντεο, μιας ηχητικής ομιλίας.
  2. Ο χρήστης απαντά στα αιτήματα του συστήματος στέλνοντας δεδομένα.
  3. Η εφαρμογή επεξεργάζεται την απάντηση του χρήστη και σε αυτό το μέρος του συστήματος διαμορφώνεται η ανατροφοδότηση που θα λάβει ο χρήστης, η οποία προκύπτει με βάση το σενάριο της εκάστοτε άσκησης και τα ενσωματωμένα ευφυή συστήματα διδασκαλίας.
  4. Τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα, περιλαμβάνουν την παρουσίαση και την παροχή ανατροφοδότησης στο χρήστη. Αυτή θα μπορούσε να έχει τη μορφή βίντεο, εικόνας, ήχου ή συνδυασμού αυτών.

Κατά τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης μεταξύ της εφαρμογής και του εκπαιδευόμενου, το σύστημα καταγράφει τη συμπεριφορά του και καταλήγει σε αποτελέσματα, τροφοδοτώντας το με νέα δεδομένα έτσι ώστε να του παρουσιάσει ένα καινούργιο πρόβλημα-άσκηση που θα βασίζεται στην «παιδαγωγική ιστορία» του εκπαιδευόμενου και στις ρυθμίσεις που έχει κάνει εκ των προτέρων ο διδάσκοντας.

Η εφαρμογή του ALEAS παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα μελέτης στο σπίτι με την πλήρη υποστήριξη μίας διεθνούς ομάδας καθηγητών Στατιστικής. Αυτό θα ενισχύσει την άτυπη χρήση της στατιστικής.