Περιγραφή

Το παραδοτέο θα έχει τη μορφή μιας μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τις στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του άγχους για τη στατιστική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις στις οποίες μπορεί να βασιστεί η ενίσχυση των κινήτρων μάθησης στη στατιστική των φοιτητών ανθρωπιστικών σπουδών, καθώς και χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη μιας καινοτόμου και ολοκληρωμένης μεθοδολογίας που θα ενισχύσει τα κίνητρα μάθησης.

Στόχοι

Οι βασικοί στόχοι του προϊόντος 1 (Ο1) είναι οι ακόλουθοι:

* Να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με τα παρακάτω στοιχεία καινοτομίας:

– Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την ενίσχυση της ικανότητας στη στατιστική;

– Μαθητοκεντρική προσέγγιση για την προώθηση μιας προσέγγισης με συμμετοχή του τελικού χρήστη (co-creation)

Η μεθοδολογία του ALEAS θα βασιστεί σε μια μαθητοκεντρική προσέγγιση, η οποία υποστηρίζει την ιδέα ύπαρξης ενός ενεργού μαθητευόμενου που αναπτύσσει ενδιαφέρον για τη στατιστική

– Ανάπτυξη ψηφιακών και κινητών εργαλείων για τη μείωση του άγχους για τη στατιστική

Τα εργαλεία της τεχνολογικά υποβοηθούμενης μάθησης είναι σημαντικά καθώς αποτελούν μια λύση που δύναται να προσωποποιήσει τη μάθηση και την εμπειρία του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ο φοιτητής μελετά το υλικό αυτόνομα, το σύστημα παρεμβαίνει έτσι ώστε να καταγράψει τις δυσκολίες του, να του παρέχει ανατροφοδότηση και νέες προσλαμβάνουσες. Η κεντρική ιδέα πίσω από ένα τέτοιο σύστημα είναι “να κατευθύνει τους φοιτητές να μάθουν με το δικό τους ρυθμό”.

– Αυτόνομη μάθηση και απομακρυσμένη πρόσβαση

Η μεθοδολογία του ALEAS βασίζεται στην απομακρυσμένη πρόσβαση, η οποία συνίσταται: 1) στην υποστήριξη του φοιτητή όταν αυτός/η εξασκείται στο σπίτι σε γνώσεις που αποκτήθηκαν στο μάθημα, και 2) στην ενίσχυση της στατιστικής ικανότητας πέρα από την εργασία στο σπίτι. Με αυτόν το τρόπο, ο φοιτητής μπορεί να εξασκηθεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον μπορεί να μεταφέρει μια ηλεκτρονική συσκευή (κινητό τηλέφωνο, tablet, Η/Υ), καθώς και στο Διαδίκτυο.

* Να διερευνήσει τις σύγχρονες μεθόδους μέτρησης σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο Πρόγραμμα (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα και Γερμανία), καθώς και τη συνολική εικόνα στις χώρες της ΕΕ σε σχέση με το άγχος για τη Στατιστική, που εμφανίζεται κατά τη φοίτηση σε πανεπιστημιακά τμήματα ψυχολογίας, παιδαγωγικών, ιατρικής, κοινωνικών επιστημών, κ.ά.

* Να πραγματοποιήσει μια Ανάλυση Αναγκών, έτσι ώστε να αναπτύξει στρατηγικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ομάδων-στόχων του Προγράμματος (διδάσκοντες, φοιτητές, εκπαιδευτικούς φορείς, κ.ά.).

* Να μελετήσει και τελικά να υλοποιήσει τα καινοτόμα στοιχεία σε  ερευνητικά προγράμματα που προηγήθηκαν και που στο πλαίσιο των οποίων έγινε χρήση της τεχνολογικά υποβοηθούμενης μάθησης για τη διδασκαλία της στατιστικής σε πανεπιστημιακά τμήματα ανθρωπιστικών επιστημών.

* Στην ανάπτυξη εργαλείων για μια ολοκληρωμένη πρόταση ενσωμάτωσης του ALEAS στα μαθήματα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.