Περιγραφή

Το Διδακτικό Υλικό θα επικεντρωθεί στο μοντέλο, τη δομή και το περιεχόμενο της διδασκαλίας μαθημάτων στατιστικής σε Τμήματα ανθρωπιστικών επιστημών, στο πλαίσιο της τεχνολογικά υποβοηθούμενης μάθησης (δηλαδή, με τη χρήση ενός εικονικού εγχειριδίου το οποίο οι φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν μέσω κινητών συσκευών).

Στόχοι

Το πνευματικό προϊόν 2 (Ο2) θα βασιστεί στο IO1 και θα περιλαμβάνει:

1) Την ανάπτυξη ενός πρότυπου περιγράμματος μαθήματος

2) Την ανάπτυξη μαθησιακού περιεχομένου, και συγκεκριμένα ασκήσεων

3) Τη δημιουργία βίντεο

 

1) Το περίγραμμα μαθήματος του ALEAS θα περιλαμβάνει μια σειρά από θεματικές ενότητες με τα παρακάτω χαρακτηριστικά η καθεμιά:

– Μαθησιακά αποτελέσματα: περιγραφή γενικών και ειδικών μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως και των σχετικών ικανοτήτων (στη βάση του ΙΟ1)

– Μαθησιακές δραστηριότητες: διαδοχική περιγραφή των δραστηριοτήτων με καθορισμό του ρόλου των διδασκομένων και των διδασκόντων

– Παιδαγωγική προσέγγιση: επιλογή των θεωριών μάθησης που σχετίζονται με τις δραστηριότητες

– Εκπαιδευτικό περιεχόμενο: επιλογή του περιεχομένου, όπως επίσης και των πηγών και του σχετικού υλικού

– Μεθοδολογία αξιολόγησης: επιλογή των στρατηγικών που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των διδασκόμενων και των διδασκόντων

– Οργανωσιακοί παράγοντες: χώρος, χρόνος και απαραίτητοι πόροι.

Το περίγραμμα του μαθήματος θα καλύπτει τις θεματικές ενότητες που συνήθως περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό μάθημα στατιστικής: μονομεταβλητές και διμεταβλητές (περιγραφικές) στατιστικές αναλύσεις, διαγραμματική αναπαράσταση δεδομένων, βασικές έννοιες θεωρίας δειγματοληψίας, επαγωγικές στατιστικές μέθοδοι για έναν πληθυσμό, επαγωγικές στατιστικές μέθοδοι για δύο πληθυσμούς, ανάλυση διακύμανσης και ανάλυση παλινδρόμησης, και βασικές έννοιες πιθανοτήτων.

Η ιδέα είναι να είσαγει τις έννοιες αυτές στους διδασκόμενους φοιτητές εστιάζοντας σε:

– Βασικές έννοιες και βασικές στατιστικές δεξιότητες

– Στατιστικές γνώσεις για το σχεδιασμό μιας πειραματικής μελέτης

– Στατιστική σε πραγματικά σενάρια (γεγονότα της καθημερινότητας)

– Εφαρμογές αυτών των μεθόδων σε σχετικά πεδία των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών, των επιστημών της αγωγής, της ιατρικής, κ.ά.

2) Ακολουθώντας τη δομή των ενοτήτων που περιλαμβάνονται στο περίγραμμα του μαθήματος, θα οργανωθεί προσεκτικά και με συνοχή το περιεχόμενου του διδακτικού υλικού:

– Υλικό διαλέξεων που σχετίζεται με την κάθε ενότητα του μαθήματος της στατιστικής (διαφάνειες, βιντεοσκοπημένα μαθήματα, σχετικά ερευνητικά άρθρα)

– Οδηγοί επίλυσης των ασκήσεων

– Ένα εγχειρίδιο χρήσης, που στόχος του είναι η καθοδήγηση των διδασκόντων στη χρήση των τεχνικών χαρακτηριστικών του κόμβου μάθησης ALEAS και των πόρων του. Επίσης θα τους καθοδηγεί στην αναγνώριση των ενοτήτων και των μαθημάτων που ταιριάζουν περισσότερο στα διδακτικά τους ενδιαφέροντα, τους στόχους και το πλαίσιο της διδασκαλίας.

– Μέθοδοι αξιολόγησης που θα καθιστούν εφικτή την αξιολόγηση των γνώσεων και των ικανοτήτων των συμμετεχόντων.

– Ένα χώρο συνεργασίας: η πλατφόρμα θα παρέχει μεγάλο εύρος εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για την υποβοήθηση της επικοινωνίας (είτε σύγχρονης είτε ασύγχρονης), π.χ. forum, wiki, blog, chat, online τηλεδιάσκεψη.

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των διδασκόντων και των ενδιαφερόμενων, καθώς και στη δημιουργία μιας σταθερής κοινότητας πρακτικής. Επιπλέον, οι χρήστες του συστήματος θα μπορούν να ανεβάζουν το δικό τους περιεχόμενο (δημιουργία περιεχομένου από το χρήστη).

3) Για την υποστήριξη της μελέτης των φοιτητών και για την κινητοποίησή τους να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα ALEAS, οι Συνεργάτες του Προγράμματος θα σχεδιάσουν και θα δημιουργήσουν βίντεο, δίνοντας βαρύτητα στην “ανθρώπινη πλευρά” της εφαρμογής, σε αρμονία με την αυστηρή επιστημονική ορθότητα του περιεχομένου, που διασφαλίζουν οι εμπλεκόμενοι διδάσκοντες. Οι διδάσκοντες θα πραγματοποιήσουν μια σειρά από μικρο-διδασκαλίες στο πλαίσιο των οποίων θα εξηγήσουν τις σχετικές έννοιες, όπως αυτές ορίστηκαν στο ΙΟ1. Επιπρόσθετα, μέρος του περιεχομένου θα έχει τη μορφή κινουμένων σχεδίων στα οποία θα παρουσιάζονται οι επικρατούσες στάσεις και αναπάραστάσεις για τη στατιστική. Άλλο ένα αποτελέσμα αυτής της προσέγγισης είναι ότι εισάγει τις έννοιες με έναν πιο πρακτικό τρόπο, κοντά στα γεγονότα της πραγματικής ζωής.