Δημοκρίτειο

Πανεπιστήμιο Θράκης

Χώρα

Ελλάδα

Περιγραφή

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) ιδρύθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 87 της 27ης Ιουλίου 1973 και άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1974-1975. Το Πανεπιστήμιο λειτουργεί σήμερα οκτώ σχολεία και δεκαεννέα τμήματα σε τέσσερις πόλεις της Θράκης (Ελλάδα). Στηριζόμενο στην ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού επιπέδου, το ΔΠΘ συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα ελληνικά πανεπιστήμια. Καλύπτει μια πλειάδα τομέων ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Επιστημών Μηχανικής, Πληροφορικής, Περιβάλλοντος, Νομικής, Ιατρικής, των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Επιστημών Αγωγής, της Εκπαίδευσης, κά. Το ΔΠΘ έχει συμμετάσχει / συμμετέχει επί του παρόντος σε αρκετά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, όπως οι δράσεις του FP7: (27, από τις οποίες οι 4 είναι MSCA), οι δράσεις: H2020: (11, εκ των οποίων δύο είναι MSCAs), Jean Monnet Chair : (1), οι δράσεις Life: (2), οι δράσεις Erasmus +: (3) κλπ. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει επίσης σε πολλά διακρατικά και εθνικά έργα. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο συμμετέχει επίσης σε πολλά διακρατικά και εθνικά έργα.

Ιστοσελίδα

www.duth.gr