Πολλά επιστημονικά άρθρα επισημαίνουν ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που συνεισφέρουν στη χαμηλή επίδοση των φοιτητών σε τμήματα ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών στη στατιστική, και γενικότερα στα μαθηματικά. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ομάδες ως εξής:

(i) έλλειψη του γνωστικού υπόβαθρου.

(ii) ψυχολογικά χαρακτηριστικά σχετικά με το άγχος στα Μαθηματικά και τη Στατιστική.

(iii) έλλειψη κινήτρου για τη μελέτη της Στατιστικής.

Σε γενικό πλαίσιο, το Πρόγραμμα ALEAS είναι σχεδιασμένο ως ένα ενιαίο σύστημα που θα διαμορφώνει το προφίλ των φοιτητών με βάση τις προηγούμενες γνώσεις τους στα μαθηματικά και τη στατιστική, καθώς και το άγχος τους απέναντι στα μαθηματικά.

Ο βασικός σκοπός του Προγράμματος ALEAS είναι η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός συστήματος προσαρμοστικής διδασκαλίας (Adaptive LEArning System –  ALEAS) που θα αξιοποιήσει τις πιο καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες, ενσωματωμένες σε ένα πλαίσιο ανοιχτής πρόσβασης.

Οι βασικές λέξεις-κλειδιά που χαρακτηρίζουν την καινοτομία και την πρωτοτυπία του προγράμματος ALEAS συνοψίζονται παρακάτω:

  • ψηφιακό,
  • δυναμικό,
  • αξιολόγηση,
  • διεπιστημονικό,
  • συμπεριληπτικό.

Οι λέξεις-κλειδιά που αναφέρθηκαν συνδέονται στενά με τους σκοπούς που το ερευνητικό Πρόγραμμα εξυπηρετεί. Το Πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να λαμβάνει υπόψη τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των νέων ανθρώπων στην ψηφιακή εποχή. Το ALEAS θα υποστηρίξει τη μάθηση των φοιτητών παρέχοντας υλικό σε διαφορετικές μορφές (τεστ, βίντεο, καρτούν, κείμενο). Το εκπαιδευτικό υλικό και οι πηγές θα ενσωματωθούν σε ένα online σύστημα που θα είναι προσβάσιμο από διαφορετικές ηλεκτρονικές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων των κινητών τηλεφώνων. H ανάπτυξη και η χρήση της εφαρμογής θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την κινητοποίηση των φοιτητών και εγγυάται τη συνεχή συμμετοχή και εμπλοκή τους.

Το Πρόγραμμα ALEAS έχει σχεδιαστεί έχοντας στο επίκεντρο τις εφαρμογές στατιστικών μεθόδων σε διδακτικά σενάρια με στοιχεία από την καθημερινότητα, τα οποία παρακινούν τους φοιτητές να εκτιμήσουν τη σημασία της Στατιστικής στο μελλοντικό τους επάγγελμα. Αυτό το χαρακτηριστικό του Προγράμματος στοχεύει στην κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων και στην εξάπλωση του στατιστικού γραμματισμού.

Το σύστημα θα είναι προσβάσιμο σε φοιτητές που παρουσιάζουν δυσκολίες σε μαθήματα που περιλαμβάνουν ποσοτικές αναλύσεις. Το ALEAS θα χρησιμοποιήσει βίντεο και καρτούν έτσι ώστε να εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των ατόμων που είναι εξοικειωμένα με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Το ALEAS είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει προσωποποιημένα μονοπάτια γνώσης έτσι ώστε να προσφέρουν στους φοιτητές ένα σύγχρονο σύστημα καθοδήγησης.

Το ALEAS θα είναι επίσης ένα σύστημα προσβάσιμο υπό το πρίσμα της δια βίου μάθησης. Η Στατιστική είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για τη διαχείριση του μεγάλου όγκου δεδομένων που έχουμε καθημερινά στην διάθεσή μας. Ο H.G. Wells έγραψε ότι, “ο στατιστικός τρόπος σκέψης μια μέρα θα είναι τόσο σημαντικός για έναν πολίτη όσο η ικανότητά του να διαβάζει και να γράφει” (Tankard, 1979). Επιπλέον, ορισμένα πνευματικά προϊόντα του προγράμματος, και πιο συγκεκριμένα τα σύντομα βίντεο και τα καρτούν, θα είναι χρήσιμα για την προετοιμασία ενός online μαθήματος για τη διδασκαλία του στατιστικού γραμματισμού στην καθημερινότητα. Αυτού του είδους οι πηγές συνεισφέρουν στην εκπαίδευση πληροφορημένων πολιτών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να να μάθουν τις έννοιες της τύχης, του ρίσκου και των πιθανοτήτων. Καθώς δεν είναι όλοι εξοικειωμένοι με τα μαθηματικά, αυτά τα εργαλεία θα είναι σημαντικά για τη διαχείριση των δεδομένων, του ρίσκου και των πιθανοτήτων.

Το πρόγραμμα ALEAS έχει διαμορφωθεί ώστε να συνάδει με την Ευρωπαϊκή πολιτική σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) και τη δια βίου μάθηση (LLP – Lifelong Learning Programme).